Inleiding

De AVG (GDPR) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Het Geboortehuys kan diverse persoonsgegevens van u vragen, registreren en vervolgens verwerken. Wanneer wij hier naar vragen, dit opslaan en verwerken dan is dat noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en is dat nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
Deze website, www.geboortehuysverloskundigen.nl wordt onderhouden door Het Geboortehuys. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Het Geboortehuys omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en klanten van Het Geboortehuys. In dit privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Het Geboortehuys

Het Geboortehuys is gevestigd te Noord-Scharwoude en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63625121 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Het Geboortehuys bereikbaar op telefoonnummer 072 5724925. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@geboortehuysverloskundigen.nl De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Het Geboortehuys: mr. S.C. van der Leer, 072 820 02 42, sebastiaan@geboortezorgplus.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Het Geboortehuys is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o voor zorgverlening;
  o voor doelmatig beheer en beleid;
  o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 •  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 •  U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren   door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 •  Alle medewerkers binnen Het Geboortehuys hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw   persoonsgegevens.
 •  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 •  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 •  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer   bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling   van de behandelaar.

Het Geboortehuys kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Geboortehuys, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldformulier op de website aan Het Geboortehuys verstrekt.

Het Geboortehuys kan de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken (onderstaande opsomming is niet exclusief en uitputtend bedoeld):

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw Internetbrowser en apparaat type
– ras
– godsdienst of levensovertuiging
– seksuele leven
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar*
– burgerservicenummer (BSN)

*  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Emailadres Het Geboortehuys , dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer u een geboortekaartje opstuurt naar onze organisatie, dan vinden wij dat ontzettend leuk. Zo leuk dat we het kaartje graag ophangen. Door akkoord te gaan met dit privacy statement en door een geboortekaartje naar ons op te sturen gaat u er ook mee akkoord dat wij uw geboortekaartje in onze praktijk ophangen en deze daarmee zichtbaar wordt voor andere bezoekers van onze praktijk.

Noodzaak tot het verzamelen en verwerken van (bijzonder) persoonsgegevens

Het Geboortehuys verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen wanneer u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Het Geboortehuys uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de zorg die u bij Het Geboortehuys afneemt.

De rechtsgrond voor verwerking van uw (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens is de overeenkomst van opdracht die u met ons sluit.

Wanneer u ons een geboortekaartje stuurt dan vinden wij dat ontzettend leuk, zo leuk dat wij deze kraag ophangen in onze praktijk. Wanneer u ons dus een geboortekaartje stuurt houd daar dan rekening mee want met de acceptatie van deze voorwaarden geeft u ons onvoorwaardelijk toestemming om – wanneer u het geboortekaartje opstuurt – dit op te hangen in onze praktijk.

Bewaartermijn

Het Geboortehuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden.

Websitebezoek

Op de website van Het Geboortehuys worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder maar niet uitsluitend het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Geboortehuys gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Analytics

Het Geboortehuys maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Het Geboortehuys bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Het Geboortehuys te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het Geboortehuys heeft hier geen invloed op. Het Geboortehuys heeft Google geen toestemming gegeven om via Het Geboortehuys verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt   geschaad).
 •  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 •  Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet     worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de   gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 •  Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 •  Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sebastiaan@geboortezorgplus.nl.

Het Geboortehuys zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Geboortehuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Geboortehuys maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Geboortehuys verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Geboortehuys op via sebastiaan@geboortezorgplus.nl.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 1-6-2020.